Skip To Main Content

Multilingual parent meetings slated for Dec. 14-15

Multilingual parent meetings slated for Dec. 14-15

District 191 will be presenting important information on English Learner education, additional opportunities for learning for families and students, and the ACCESS for ELs test. We would also like your feedback on how the school year is going for your children. The meetings will be held in person at Diamondhead Education Center and virtually (via Google Meet). Please join us at one of the following meetings: 

 •  Tuesday, December 14, 6-7 p.m., meeting in English (please request an interpreter if needed)
 •  Tuesday, December 14, 7-8 p.m., meeting in Somali
 •  Wednesday, December 15, 7-8 p.m., meeting in Spanish

To request an interpreter for the English meeting, please go to www.isd191.org, scroll down to the “One91 Stories” section, and look for information on the Multilingual Parent Meetings; or simply click on this link: Multilingual Parent Meeting.

Agenda

 • Details on English Learner Services in ISD191
 • Information on the ACCESS 2.0 for ELs assessment
 • Updates on additional learning opportunities for students and families
 • Parent Question/Answer

Questions about the meeting? Contact the office, Cultural Liaison, or EL Teacher of your student’s school; or call or email Maria Arago at 952-707-6272 or mkreiearago@isd191.org.

 


Warbixinta Kulamada Waalidka Luuqadaha Badan ku Hadla ee Diseembar 2021

Waa lagu martiqaaday!

Marka ay tahay Diisambar 14-keeda iyo 15keeda, waxa aanu yeelan doonaa shirar waalidiinta ku hadla luqadaha badan iyo waalidiinta ardayda EL.Waxaan soo bandhigi doonaa macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan waxbarashada Bartayaasha Ingiriisiga ee ISD191, fursadaha dheeraadka ah ee waxbarashada qoysaska iyo ardayda, iyo ACCESS ee imtixaanka ELs. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn ra'yi-celintaada ku saabsan sida sannad dugsiyeedka u socdo carruurtaada. Kulamada waxaa lagu qaban doonaa qof ahaan Xarunta Waxbarashada Diamondhead iyo ku dhawaad (iyada oo loo marayo Google Meet). Fadlan nagu soo biir mid ka mid ah shirarka soo socda:

 • Talaado, Diseembar 14-keeda, 6:00-7:00 galabnimo, kulan Ingiriisi ah (fadlan codso turjumaan haddii loo baahdo)
 • Talaado, 14-ka Diisambar, 14-keeda, 7:00-8:00 galabnimo, waa kulanka af-Soomaaliga ah
 • Arbacada, Diseembar 15-keeda, 7:00-8:00 galabnimo, kulana af Isbaanishka

Si’aad u codsato turjumaan kulanka Ingiriisiga, fadlan tag www.isd191.org, hoos ugu dhaadhac qaybta Sheekooyinka One91, oo raadi macluumaadka Kulamada Waalidiinta ee Luuqadaha badan ku hadla, ama si fudud u guji xidhiidhkan.: Multilingual Parent Meeting.

Qodobada Kulanka

 • Faahfaahinta Adeegyada Bartayaasha Ingiriisiga ee ISD191
 • Macluumaadka ku saabsan ACCESS 2.0 ee qiimaynta ELs
 • Cusboonaysiinta fursadaha waxbarasho ee dheeraadka ah ee ardayda iyo qoysaska
 • Su'aalaha/Jawaabaha Waalidka

Su'aalo ku saabsan kulanka?

La xiriir xafiiska, Xiriirinta Dhaqanka, ama Macallinka EL ee dugsiga ardaygaaga; Maria Arago 952-707-6272  ama wac ama iimayl usoo dir  mkreiearago@isd191.org.


Anuncio para reuniones de padres multilingües en diciembre de 2021

¡Estás invitado!

El 14 y 15 de diciembre, tendremos reuniones para padres multilingües y padres de estudiantes EL. Presentaremos información importante sobre la educación de los aprendices de inglés en ISD191, oportunidades adicionales de aprendizaje para familias y estudiantes, y la prueba ACCESS for ELs. También nos gustaría recibir sus comentarios sobre cómo va el año escolar para sus hijos. Las reuniones se llevarán a cabo en persona en el Centro de educación Diamondhead y virtualmente (a través de Google Meet). Únase a nosotros en una de las siguientes reuniones:

 • Martes, 14 de diciembre, 6: 00-7: 00 pm, reunión en Inglés (solicite un intérprete si es necesario)
 • Martes 14 de diciembre, de 19:00 a 20:00 h, reunión en Somalí
 • Miércoles 15 de diciembre, 7: 00-8: 00 pm, reunión en Español

Para solicitar un intérprete para la reunión en inglés, visite www.isd191.org, desplácese hasta la sección One91 Stories y busque información sobre las reuniones multilingües de padres, o simplemente haga clic en este enlace: Multilingual Parent Meeting.

Agenda

 • Detalles sobre los servicios para los estudiantes de inglés en ISD191
 • Información sobre la evaluación ACCESS 2.0 para ELs
 • Actualizaciones sobre oportunidades de aprendizaje adicionales para estudiantes y familias
 • Pregunta / respuesta de los padres

¿Preguntas sobre la reunión?

Comuníquese con la oficina, el enlace cultural o el maestro de EL de la escuela de su estudiante; o llame o envíe un correo electrónico a Maria Arago al 952-707-6272 o mkreiearago@isd191.org.